اطلاعات تماس
تلفن
۷۷۷۹۹۳۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۷۷۷۹۹۳۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۷۶۷۰۳۹۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸
آدرس : تهران، تهرانپارس ، خیابن ۱۸۲ شرقی ، بعد از تقاطع ۱۳۵ ، خیابان بت شکن ، پلاک ۷۸

فکس
۷۷۷۹۹۳۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۷۶۰۹۸۱ ۰۰۹۸
۹۱۹۲۲۶۶۷۱۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
میدان رسالت ، خیابان 55 شمالی ، پلاک 63 ، واحد2

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • میدان رسالت ، خیابان 55 شمالی ، پلاک 63 ، واحد2

  • :
  • ۷۷۷۹۹۳۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۷۷۷۹۹۳۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۷۶۷۰۳۹۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • آدرس : تهران، تهرانپارس ، خیابن ۱۸۲ شرقی ، بعد از تقاطع ۱۳۵ ، خیابان بت شکن ، پلاک ۷۸

  • :
  • ۷۷۷۹۹۳۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :
  • :

 مسعود گلباز
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۷۷۷۹۹۳۶۸
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۷۷۷۹۹۳۸۶
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۷۶۰۹۸۱
 حمید عبدالملکی
 مجری
 
 
 
 علی عبدالملکی
 سرپرست اجرا
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۷۷۷۹۹۳۶۸
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۷۷۷۹۹۳۸۶
 ۰۰۹۸ ۹۱۹۲۲۶۶۷۱۵
 علی احمدوند
 مجری تاسیسات مکانیکال
 
 
 

آدرس