اطلاعات تماس
تلفن
۷۷۷۹۹۳۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۷۷۷۹۹۳۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۷۶۷۰۳۹۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸
آدرس : تهران، تهرانپارس ، خیابن ۱۸۲ شرقی ، بعد از تقاطع ۱۳۵ ، خیابان بت شکن ، پلاک ۷۸

فکس
۷۷۷۹۹۳۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۷۶۰۹۸۱ ۰۰۹۸
۹۱۹۲۲۶۶۷۱۵ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
میدان رسالت ، خیابان 55 شمالی ، پلاک 63 ، واحد2

درباره ماﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد رﺍ در ﺳﺎل 1372 در ﺯﻣﯿﻨ ﻪﻫﺎی ﻣﺸــــﺎوره، ﻃﺮﺍﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﻈﺎرت، ﺍﺟﺮﺍ و ﻓﺮوش ﻟﻮﺍﺯم آﻏﺎﺯ ﻧﻤﻮده ﺍﺳﺖ
در ﺳــــــــﺎل 1380 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮوش ﺷـــــــــﺮﮐﺖ HAYWARD  ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺳﺎل 1390 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﮔﺬرﺍﻧﺪن دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ PIPING و ﺗﻜﻨﯿﻚ ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ.